Algemene Verkoopvoorwaarden

De activiteit van Cash Converters bestaat in de aan- en verkoop van tweedehandsartikelen. Dat betekent dat alle voorwerpen die door Cash Converters worden verkocht tweedehandsartikelen zijn die, vanwege hun aard, tekenen van slijtage en veroudering vertonen rekening houdend met hun gebruik in het verleden, enerzijds, en hun ouderdom, anderzijds. De koper verklaart dat hij in kennis werd gesteld van deze eigenschap eigen aan de artikelen die Cash Converters verkoopt. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst en zijn erop van toepassing.

1.

Wanneer de koper een consument is, geniet hij de wettelijke garantie voorzien in artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek. Overeenkomstig artikel 1649quater § 1 van het Burgerlijk Wetboek is Cash Converters jegens de koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de verkoop van het artikel en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf de verkoop. Indien dergelijk gebrek optreedt, dient de koper Cash Converters zo snel als mogelijk te verwittigen van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming en, ten laatste, binnen een termijn van twee maanden te rekenen van de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld. De kennisgeving van het gebrek aan Cash Converters moet schriftelijk en op een gemotiveerde wijze gebeuren, met een nauwkeurige beschrijving van de aard van het gebrek.

2. Aangezien het om tweedehandsartikelen gaat, licht Cash Converters de koper in over het feit dat het vermoeden van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming bij de levering van het artikel, zoals voorzien in artikel 1649quater § 4 van het Burgerlijk Wetboek, in het geval waarin het gebrek zich binnen een termijn van zes maanden na de levering manifesteert, onverenigbaar kan zijn met de aard van de tweehandsartikelen die Cash Converters verkoopt, zoals vermeld in het aangehaalde artikel 1649quater § 4 van het Burgerlijk Wetboek.
3.

Ingeval het artikel dat door Cash Converters is verkocht een gebrek aan overeenstemming vertoont in de zin van artikel 1649ter van het Burgerlijk Wetboek, kan de koper, naar keuze, opteren voor één van de wettelijke oplossingen in overeenstemming met en in de voorwaarden van artikel 1649quinquies van het Burgerlijk Wetboek, met name de vervanging of herstelling van het artikel, tenzij dat onmogelijk of buiten verhouding is. In dat geval kan de koper aanspraak maken op een vermindering van de prijs of op de ontbinding van de overeenkomst. Rekening houdend met de eigenschap en met de aard van de artikelen die Cash Converters verkoopt, is de koper ervan op de hoogte dat, naargelang van de omstandigheden, de vervanging door een gelijkwaardig artikel of de herstelling van het artikel onmogelijk kan zijn, bijvoorbeeld wegens het ontbreken van een gelijkwaardig vervangingsartikel of van de nodige wisselstukken voor de herstelling. In dat geval zal Cash Converters de koper hierover inlichten en hem één van de wettelijke oplossingen voorstellen.

4. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling zal Cash Converters er niet toe gehouden zijn onvoorzienbare onrechtstreekse schade ten aanzien van de koper of eventuele derden te vergoeden.
5. Elk eventueel geschil voortvloeiend uit een verkoopovereenkomst tussen Cash Converters en de koper zal worden onderworpen aan het Belgisch recht en onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de Cash Converters winkel gelegen is.