Privacyverklaring

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Deze site is eigendom van de maatschappij CASH CONVERTERS BELGIUM NV

Maatschappelijke zetel : Jubelfeestlaan 71/3 – 1080 Brussel
Exploitatiezetel : Industriestraat 3 – 1400 Nijven
Tel 067/21.70.78

Ondernemingsnummer :
BE 0807.776.804

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle gegevens en informatie die deze site bevat, zijn onderworpen aan de bescherming van het auteursrecht en de rechten op de intellectuele eigendom. De gebruiksrechten, reproductierechten evenals de intellectuele rechten met betrekking tot deze site zijn de exclusieve eigendom van CASH CONVERTERS BELGIUM Belgium. De volledige of gedeeltelijke reproductie van de documenten op de site is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke en privégebruiksdoeleinden ; elke reproductie of elk gebruik van kopieën gerealiseerd voor andere doeleinden is strikt verboden en kan aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging door CASH CONVERTERS BELGIUM.

LOGO’S EN MERKEN

De naam en de logo’s CASH CONVERTERS zijn gedeponeerde namen en merken, beschermd door nationale en internationale wetten.

INFORMATIE GEPUBLICEERD OP DE SITE

CASH CONVERTERS BELGIUM stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle informatie verstrekt door haar site juist en up-to-date is. CASH CONVERTERS BELGIUM kan echter niet garanderen dat de informatie die de site bevat volledig, precies, juist, gedetailleerd en foutloos is. CASH CONVERTERS BELGIUM behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site op elk moment en zonder voorafgaand bericht te verbeteren of te wijzigen.

De foto’s, beelden en beschrijvingen van producten gepubliceerd op deze site zijn niet contractueel. CASH CONVERTERS BELGIUM kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de informatie beschikbaar op haar site en voor het gebruik dat gemaakt kan worden van de informatie verstrekt op deze site of verkregen als antwoord op een vraag gesteld door middel van deze site. CASH CONVERTERS BELGIUM kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade van welke aard ook, direct of indirect, die voort zou komen uit het gebruik van deze site of met betrekking tot deze site.

PRIJZEN

De prijzen vermeld op de site kunnen gewijzigd worden door de eigenaar van de site, op elk moment en zonder voorafgaand bericht.

TOEGANG TOT DE SITE

Wij kunnen niet garanderen dat de werking van de site ononderbroken is en foutloos verloopt. Wij zijn slechts gebonden door een middelenverbintenis wat de werking en de continuïteit van de service betreft. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade die voortkomt uit het gebruik van onze site, welke de oorzaak ook is. Zo kunnen wij ook niet aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van overmacht, pannes en technische problemen aangaande de hardware, de programma’s en de software of het netwerk, die in sommige gevallen de opschorting of de onderbreking van de service kunnen veroorzaken.

BEVEILIGING

CASH CONVERTERS BELGIUM kan niet garanderen en garandeert ook niet dat de server waarop de site gehost is, gevrijwaard is van virussen en dat de bestanden die gedownload kunnen worden via deze website of via elke andere site van derden, vrij zijn van virussen of fouten in de werking. In de mate waarin virussen via Internet verspreid kunnen worden, raden wij de gebruikers aan om de nodige maatregelen te nemen om hun computer te beschermen tegen indringers en tegen alle technische problemen die de onderdelen van de computer of de gegevens die erop opgeslagen zijn, kunnen beschadigen. CASH CONVERTERS BELGIUM of één van haar gefranchiseerde winkels kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die zich voor kan doen tijdens de verbinding met of het surfen op de site.

TOEPASSELIJK RECHT

De huidige site is onderworpen aan het Belgisch recht en de bevoegde rechtbanken zijn de Belgische rechtbanken.

CASH CONVERTERS BELGIUM NV / PRIVACYVERKLARING

WIE ZIJN WE?

We zijn CASH CONVERTERS BELGIUM NV, een Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht gevestigd te 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brussel), Jubelfeestlaan 71 b3 en met KBO-nummer 0416.854.629 (hierna “CASH CONVERTERS”). De verwijzingen naar “Wij”, “Ons” en “Onze’ in deze Privacyverklaring zijn naar CASH CONVERTERS. “U” en “Uw” verwijzen naar elke persoon die Ons persoonlijke gegevens verstrekt door gebruik te maken van Onze website.

PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring zet uiteen wanneer en waarom Wij persoonlijke informatie verzamelen van personen die Onze website bezoeken en die Ons informatie hebben vertrekt op welke manier dan ook, evenals de manier waarop We deze beveiligen, hoe We deze gebruiken en de voorwaarden waaronder We deze kunnen overdragen aan derden.

HOE VERZAMELEN WIJ INFORMATIE?

We verzamelen persoonlijke informatie van U wanneer U gebruik maakt van Onze website, wanneer U ons contacteert via Onze website, wanneer U zich registreert op Onze website om een account aan te maken (“Klantenruimte”), wanneer U een artikel reserveert op Onze website, wanneer U Ons contacteert betreffende Onze producten en diensten of wanneer U zich inschrijft op Onze nieuwsbrieven.

MINDERJARIGEN: U dient minstens 18 jaar oud te zijn om U te registreren op Onze website.

WELK TYPE VAN INFORMATIE WORDT ER VERZAMELD?

De persoonlijke informatie die We verzamelen kan de volgende zijn: naam en voornaam, adres, e-mailadres, fax, telefoonnummer (vast of mobiel), IP-adres, informatie inzake webpagina’s die U bezoekt (bijvoorbeeld welke wegpagina’s en wanneer deze bezocht worden) evenals enige andere informatie die U Ons verstrekt op welke manier dan ook.

WAARVOOR WORDT UW INFORMATIE GEBRUIKT?

We kunnen Uw informatie gebruiken om reservaties te verwerken die U bij Ons heeft gemaakt, voor noodzakelijke handelingen binnen de uitvoering van een contract dat Wij met U hebben gesloten of om U informatie toe te sturen die U gevraagd heeft of die U kan interesseren. Deze kan informatie betreffen inzake het verkoopseizoen en promoties van goederen en diensten van Ons of Onze geassocieerde ondernemingen, informatie met betrekking tot eventuele jobaanbiedingen, om Onze website evenals Onze onderneming te verbeteren, of voor reclame en analytische doeleinden. We evalueren regelmatig Onze bewaartermijnen voor persoonlijke gegevens. We zijn wettelijk verplicht om bepaalde types van informatie te bewaren (bijvoorbeeld boekhoudkundige informatie). Wij zullen Uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig voor de relevante activiteiten bewaren in onze systemen, dan wel zolang als contractueel vastgelegd.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

We kunnen Uw gegevens delen met derden voor de volgende doeleinden: Onze dienstverleners van elektronische diensten: We kunnen Uw informatie doorgeven aan Onze derde dienstverleners van elektronische diensten, agenten, vertegenwoordigers of andere geassocieerde ondernemingen met het oog op het voltooien van taken of om U diensten te verlenen (bijvoorbeeld om U nieuwsbrieven toe te sturen waarop U zich heeft geabonneerd). Dienst- en productverleners die voor Ons werken: Wij werken nauw samen met derde dienst- en productverleners zodat Wij U verschillende kwalitatieve en betrouwbare producten en diensten kunnen aanbieden die ontworpen zijn om aan Uw behoeften te voldoen. Deze dienst- en productverleners kunnen Uw persoonlijke gegevens gebruiken om aan hun verplichtingen te voldoen binnen het kader van de contracten die Wij gesloten hebben met hen. Tenzij U het ons gevraagd heeft, maken Wij Uw persoonlijke gegevens nooit over aan derden voor hun activiteiten van directe marketing. We kunnen Uw persoonlijke gegevens wel overdragen aan een derde: (i) als onderdeel van een verkoop van een deel of van al Onze bedrijfsactiviteiten en Onze activa aan een derde; (ii) als onderdeel van een bedrijfsherstructurering of –reorganisatie van Onze activiteiten; (iii) indien We daartoe gedwongen worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting; (iv) om Onze algemene voorwaarden af te dwingen; of (v) om de rechten, eigendommen en veiligheid van Onze klanten te beschermen. We zullen echter stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Uw rechten inzake privacy te allen tijde worden beschermd.

UW KEUZES

U heeft de keuze om al dan niet informatie van Ons te ontvangen. Indien U communicatie van Ons wenst te ontvangen in verband met aanbiedingen en promoties die U kunnen aanbelangen, dan kunt U Uw keuzes selecteren door het relevante vakje aan te vinken op het formulier waarop We Uw gegevens verzamelen.

UW RECHTEN INZAKE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

U heeft het recht om:

  • Uw persoonsgegevens in te zien en geïnformeerd te worden over het gebruik ervan; 
  • Uw persoonsgegevens te verbeteren; 
  • Uw persoonsgegevens te laten wissen; 
  • het gebruik van Uw persoonsgegevens te beperken; 
  • bezwaar te uiten inzake het gebruik van Uw persoonsgegevens; 
  • klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid; 
  • Uw toestemming in te trekken inzake het gebruik van Uw persoonsgegevens; 
  • te vragen om Uw persoonsgegevens aan U over te dragen.

HOE KAN U INZAGE VERKRIJGEN EN UW GEGEVENS ACTUALISEREN?

Indien U graag Uw e-mailadres of enige andere gegevens die wij van U bewaren wenst te wijzigen of indien dergelijke informatie niet nauwkeurig is, gelieve Ons hiervoor een e-mail te sturen naar privacy@cashconverters.be of een brief naar Privacy Officer, Jubelfeestlaan 71 b3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brussel), België.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN OM VERLIES, MISBRUIK OF WIJZIGING VAN UW GEGEVENS TE VOORKOMEN

We maken gebruik van veiligheidsmaatregelen om Uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen illegale verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en de beschadiging ervan. De informatie die wordt doorgegeven via het internet kan evenwel nooit 100% veilig gebeuren. Als gevolg hiervan kunnen Wij dan ook de veiligheid niet 100% garanderen van de informatie die U Ons doorstuurt. Zodra Wij de informatie hebben ontvangen, doen Wij Ons uiterste best om de veiligheid van Onze systemen te waarborgen. Indien Wij U een toegangscode of een paswoord hebben gegeven (of waar U er één heeft gekozen) zodat U bepaalde delen van Onze website kan bezoeken, bent U verantwoordelijk om dit paswoord vertrouwelijk te houden. We verzoeken U dan ook om Uw paswoord met niemand te delen.

HET GEBRUIK VAN ‘COOKIES’

Onze website maakt gebruik van technologie om het browsen door de bezoeker op de site te volgen (“cookies”). Cookies zijn mini-bestanden van informatie die naar het toestel dat u gebruikt (bijvoorbeeld computer, smartphone, tablet…) worden verstuurd en die op Uw harde schijf worden opgeslagen zodat de website U herkent wanneer U deze bezoekt. De zogenaamde ‘technische’ cookies bevatten enkel statistische informatie inzake Uw bezoek aan Onze website, maar identificeren U niet persoonlijk. Cookies helpen Ons om Onze websites te verbeteren en U een betere, meer gepersonaliseerde service aan te kunnen bieden door bijvoorbeeld Uw taalkeuze op te slaan. Er bestaan verschillende websites die gedetailleerde informatie bevatten en uitleggen hoe cookies werken. U kan bijvoorbeeld meer te weten komen over cookies en over het wijzigen van de cookie-instellingen door de volgende website te bezoeken: www.youronlinechoices.be . Het is mogelijk om cookies uit te schakelen door de instellingen van Uw browser te wijzigen. We dienen U er echter op te wijzen dat het uitschakelen van cookies kan leiden tot een vermindering van de functionaliteiten van Onze website. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, maar indien U wenst om ze niet te ontvangen, kan U de instellingen van Uw browser aanpassen zodat U wordt gewaarschuwd dat Uw cookies worden verzonden of kan U cookies weigeren. Om dit te doen, kan U bijvoorbeeld de volgende websites consulturen: Internet Explorer:https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/activate-deactivate-cookies-preferences Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website kan links bevatten naar externe websites van andere ondernemingen. Deze Privacyverklaring betreft enkel Onze website, dus we raden U aan om de privacy-verklaringen na te lezen van de andere websites die U bezoekt. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacyverklaring en de praktijken van andere websites die bereikbaar zijn via links op Onze website.

DOORGIFTE VAN UW INFORMATIE BUITEN DE EU

Het is mogelijk dat informatie die U Ons verstrekt, doorgegeven wordt aan landen buiten de Europese Unie (“EU”). Bijvoorbeeld indien één van onze ‘Cloud’-servers zich bevindt buiten de EU. In dergelijke gevallen nemen Wij de nodige stappen om ervoor te zorgen dat deze overdrachten gebeuren in overeenstemming met het beleid van de Europese Unie of door gebruik te maken van standaardcontractbepalingen die zijn toegestaan voor een doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen. Wij verzoeken U daarom ook dat U op het moment van Uw inschrijving toestemming geeft voor dergelijke doorgiften. WAARSCHUWING: Indien U gebruik maakt van Onze diensten terwijl U buiten de EU bent, kan Uw informatie doorgegeven worden buiten de EU zodat Wij U kunnen blijven voorzien van deze diensten.

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Enige vragen of opmerkingen in verband met de huidige privacyverklaring of onze praktijken in verband met de bescherming van de privacy, mogen Ons worden overgemaakt per e-mail naar privacy@cashconverters.be of een brief naar Privacy Officer, Jubelfeestlaan 71 b3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brussel), België.

HERZIENING VAN DEZE VERKLARING

Deze Verklaring wordt regelmatig opnieuw geëvalueerd. Deze Verklaring werd het laatst geactualiseerd op 27 augustus 2018.